Čekejte, načítám obsah...

Smluvní podmínky Inzerce

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o inzerci uzavřené mezi společností Jenbezrealitky s.r.o., se sídlem Staroměstské náměstí, Kaprova42/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „Jenbezrealitky.cz“), a Objednatelem. 
 2. Pojmy obchodních podmínek:
  • Balíček inzerce 
  • Cena inzerce – cena Balíčku inzerce uvedená v ceníku na Serveru
  • Inzerát 
  • Licence 
  • Nemovitost – pozemek, stavba, bytová jednotka, nebytový prostor, prostor sloužící podnikání, nebo členský podíl v družstvu, jehož vlastník je oprávněn s ním podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména jej zcizit nebo pronajmout
  • Obecné obchodní podmínky - obecné obchodní podmínky Jenbezrealitky.cz, které upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Jenbezrealitky.cz a Uživatelem související zejména se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu 
  • Objednatel - Uživatel, který provádí Objednávku inzerce nebo uzavřel Smlouvu o inzerci, Objednatelem se rozumí také Spotřebitel 
  • Osobní údaje - jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa, identifikace Nemovitosti, kterou zadává Objednatel při provádění Objednávky (zejména adresa Nemovitosti) (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů) 
  • Registrace – proces vedoucí k založení Uživatelského účtu (blíže viz Obecné obchodní podmínky) 
  • Server - internetový server Jenbezrealitky.cz dostupný na internetové adrese https://www.jenbezrealitky.cz 
  • Spotřebitel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Jenbezrealitky.cz 
  • Uživatel - osoba, která má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet 
  • Uživatelský účet - součást Serveru, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla 

2. Předmět Smlouvy o inzerci

 1. Smlouvou o inzerci se Jenbezrealitky.cz zavazuje poskytnout Objednateli Balíček inzerce dle výběru Objednatele a Objednatel se zavazuje zaplatit Jenbezrealitky.cz Cenu inzerce. 
 2. Balíčkem inzerce se rozumí soubor služeb spočívajících ve zveřejnění Inzerátu Objednatele na Serveru a poskytnutí případných souvisejících služeb. Obsah jednotlivých Balíčků inzerce, jejich cena, podmínky a doba poskytování, resp. trvání Balíčku, spolu s cenou a podmínkami pro následnou úpravu Inzerátu, jeho opětovnou aktivaci a další s tím spojené a/nebo možné a navázané kroky, jsou uvedeny v Ceníku na Serveru. 
 3. Inzerátem se rozumí nabídka koupě, prodeje a pronájmu Nemovitosti Objednatele, která je součástí Objednávky a která je určena ke zveřejnění na Serveru. 

3. Uzavření Smlouvy o inzerci a aktivace Inzerátu

 1. Objednání inzerce zájemce provede následovně:
 1. Krok 1. Zadání inzerátu: Zájemce na Serveru klikne na „Vložit inzerát“, vyplní údaje o svém Inzerátu a provede Registraci nebo se přihlásí ke svému Uživatelskému účtu.
 2. Krok 2. Platba: Zájemce je přesměrován platební bránou dle zvoleného/preferovaného způsobu úhrady a dle instrukcí platební brány provede úhradu. Případně úhradu lze provést i přímým převodem na účet na základě instrukcí, které zájemce obdrží mailem.
 1. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je návrhem na uzavření smlouvy. 
 2. Před zasláním Objednávky inzerce je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky inzerce vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky inzerce. 
 3. Server jenbezrealitky.cz neprodleně po obdržení Objednávky inzerce toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Uživatelském účtu. Potvrzení Objednávky inzerce podle tohoto odstavce se nepovažuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku a tímto okamžikem nevzniká Smlouva o inzerci. 
 4. Po dokončení Objednávky inzerce je Objednatel přesměrován na stránku obsahující informace potřebné k zaplacení Ceny inzerce. 
 5. Zaplacením Ceny inzerce je teprve až Smlouva o inzerci uzavřena a Inzerát je aktivován. 
 6. Objednatel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o inzerci před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. 
 7. Objednatel bere na vědomí, že vložený inzerát bude aktivován administrátorem stránek v co nejkratším čase po obsahové kontrole inzerátu vloženého objednatelem za předpokladu, že:

– Objednané služby spojené s propagaci inzerátu byly uhrazené platební bránou, nebo bankovním převodem na účet Jenbezrealitky.cz

– Inzerce byla vložená soukromou osobou (nikoli realitním makléřem, finančním poradcem, nebo jinou osobou podnikající v oblasti realitních a finančních služeb)

9.    Objednatel služeb může ke své nabídce vložit ne jen fotografie, ale i video, případně virtuální prohlídku. Bližší specifikaci vkládaných vizuálních dokumentací najde objednatel přímo na webu vedle nahrávacího odkazu. V případě nedodržení doporučených formátů, velikosti apod. nebere server odpovědnost na chybné zobrazování/úplného nezobrazování těchto informačních formátů.

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Veškerá data zadává objednatel do Serveru na vlastní náklady a v souladu s pokyny serveru Jenbezrealitky.cz
 2. Objednatel má právo svůj inzerát v průběhu času kdykoli dle potřeby editovat 
 3. Objednatel se zavazuje zveřejňovat na Serveru pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje neprodleně aktualizovat své Inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. 
 4. Objednatel bere na vědomí, že údaje o jeho Nemovitostech zveřejňované na Serveru jsou přístupny uživatelům internetu i na jiných serverech. Objednavatel souhlasí s tím, že údaje o jím inzerovaných nemovitostech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech serveru jenbezrealitky.cz. 
 5. Objednatel se nesmí jakýmkoliv způsobem vkládat Redirect ani jiný URL odkaz, nebo kontakt do popisu inzerce a dalšího vkládaného editovatelného textu. Redirect není povolen t.j. adresa URL objednatele v Inzerátu nesmí být. Po předchozí domluvě pokud je udělená výjimka na podporu inzerce majitele na jiné URL adrese – URL nesmí směřovat zejména na komerční realitní servery, tedy na servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server, nebo na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům Jenbezrealitky.cz. Inzerce vytvořená objednatelem, která obsahuje URL adresu, nebo jakýkoli email, nebo další kontakt může být ze strany serveru smazána bez náhrady. V takovém případě objednateli nenáleží jakékoli finanční ani jiné plnění z důvodu porušení předem sjednaných obchodních podmínek.
 6. Má se za to, že údaje uvedené objednatelem v objednávce inzerce jsou pravdivé a správné. Veškerou odpovědnost jak právní, tak případně finanční vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese v plném rozsahu pouze a jen Objednatel. 
 7. Objednatel je oprávněn svůj Inzerát kdykoli smazat nebo deaktivovat prostřednictvím Uživatelského účtu nebo požádat o zrušení svého Inzerátu písemně na adrese elektronické pošty info@jenbezrealitky.cz 
 8. Objednatel bere na vědomí, že Server je určen přednostně pro soukromou Inzerci. Jakákoli jiná propagace podléhá vyslovenému odsouhlasení ze strany Serveru. Objednatel se proto zavazuje nevkládat a nezveřejňovat Inzeráty za komerčním účelem (například nabídka developerských projektů) bez předchozího písemného souhlasu Jenbezrealitky.cz. Rovněž se objednatel zavazuje vkládat soukromou inzerci na nemovitosti pouze jako soukromá osoba, nikoli jako profesionál, pověřenec majitele nemovitosti. Vkládání inzerce na serveru realitním makléřům, finančním poradcům a dalším subjektům podnikajícím v nemovitostech je bez souhlasu serveru zapovězeno, pokud nejsou přímí vlastníci dané nemovitosti. V případě porušení povinnosti Objednatele dle tohoto odstavce vznikne Jenbezrealitky.cz vůči Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) plus DPH za každé jednotlivé porušení tohoto bodu. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody Jenbezrealitky.cz. Objednatel souhlasí, že případný rozpor v tomto bodu, pokud se obě strany nedohodnou jinak bude řešit rozhodčí soud, kterého zvolí server Jenbezrealitky.cz
 9. V případě porušení povinnosti Objednatele dle odst. 4.9 je Jenbezrealitky.cz oprávněná smazat Inzerát Objednatele, který byl uveřejněn v rozporu s odst. 4.9, a to i bez předchozího upozornění Objednatele a bez náhrady již uhrazené Ceny Inzerce. 
 10. Za obsah Inzerátu nese plnou právní a finanční odpovědnost jen a pouze Objednatel.
 11. Server Jenbezrealitky.cz je objednatelem pověřen editovat celý inzerát dle obchodní psychologie realitní inzerce, pokud je tato služba předmětem balíčku objednaných služeb. Editace se vztahuje na editaci fotek, změnu pořadí fotek, změnu názvu inzerátu, případně celkové znění textu inzerátu. Editaci nebudou pozměněné fakta nabídky, jako velikost, patro apod. Editaci můžou být doplněná některá nová fakta, jako vzdálenost od externího bodu xy, nebo osobní správce inzerátu apod. Objednatel je povinen takovou úpravu zkontrolovat a případně vznést námitky, nebo i osobně editovat dle vlastního uvážení. Tímto jakýmkoli zásahem do formulace inzerátu ze strany Jenbezrealitky není dotčená plná odpovědnost objednatele za obsah inzerátu. Současně objednatel bere na vědomí, že i případnou úpravou znění formulace a obsahu inzerátu ze strany Jenbezrealitky není tento server odpovědný za případné nižší než očekávané reakce poptávajících.
 12. Objednatel souhlasí, že jeho nabídka nemovitosti bude prostřednictvím serveru Jenbezrealitky.cz zveřejněná i na dalších externích serverech poskytujících propagaci prodeje/pronájmu nemovitosti. V takovém to případě Objednatel odpovídá i u této propagace za obsahovou stránku své nabídky.
 13. Server Jenbezrealitky.cz se zavazuje informovat nabízející Objednatele o aktuálních zájemcích o předmětnou nemovitost, případně předmětné služby. Tyto informace poskytuje server formou emailu 1x denně souhrnně, pokud není domluveno jinak. Další kontaktování mezi Objednatelem a poptávajícím je už následně plně v režii objednatele. K tomu účelu může využít systém webu pro dočasné anonymní komunikování bez nutnosti sdělit identitu vyžaduje si daná situace Objednatele toto řešení.

5. Licenční a související ujednání

 1. Objednatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje na Serveru fotografie, obrázky či jiné obsahy (dále jen „Obsah“), které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o inzerci. 
 2. Objednatel v případě, že je Obsah, který zveřejňuje na Serveru, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje Jenbezrealitky.cz oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o inzerci a také v rozsahu pro propagační účely Jenbezrealitky.cz (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně. Toto se vztahuje i na právo Jenbezrealitky propagovat nemovitosti i na jiných serverech a jiných propagačních materiálech.
 3. V případě, že Jenbezrealitky.cz bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo Jenbezrealitky.cz vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Objednatel Jenbezrealitky.cz nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci a to nejpozději do 15 dnů od vyzvání ze strany Jenbezrealitky.cz vůči objednateli. Objednatel souhlasí, že případný rozpor v tomto bodu, pokud se obě strany nedohodnou jinak bude řešit rozhodčí soud, kterého zvolí server Jenbezrealitky.cz

6. Platební podmínky

 1. Server obsahuje informace o Balíčcích inzerce, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Serveru. Tímto ustanovením není omezena možnost Jenbezrealitky.cz uzavřít Smlouvu o inzerci za individuálně sjednaných podmínek. 
 2. Společně s Cenou inzerce je Objednatel povinen zaplatit Jenbezrealitky.cz také náklady spojené s balením a dodáním Plachty, případně dalších objednaných propagačních materiálů ve smluvené výši. 
 3. Pro případ, že je součástí Balíčku inzerce dodání Plachty, je Jenbezrealitky.cz oprávněna požadovat uhrazení celé ceny Plachty ještě před jejím odesláním Objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
 4. Cenu inzerce může Objednatel uhradit Jenbezrealitky.cz následujícími způsoby:

  1. skrze internetové bankovnictví
  2. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány
  3. bankovním převodem
  4. složenkou
 5. Zvolený způsob úhrady uvede Objednatel v Objednávce inzerce. Zvolený způsob úhrady je možné i po odeslání Objednávky inzerce změnit. 
 6. Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky inzerce přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny inzerce povinen tyto údaje uvést. 
 7. Závazek Objednatele uhradit Cenu inzerce je splněn okamžikem připsání Ceny inzerce na účet Serveru, nebo na účet, na který je platba automaticky odesílána. 
 8. Případné slevy z Ceny inzerce poskytnuté ze strany Jenbezrealitky.cz Objednateli nelze vzájemně kombinovat. 

7. Dodací podmínky – Plachta a další propagační materiály

Tento článek se uplatní pouze pro část Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem je dodání zboží – propagační plachty a dalších propagačních materiálů na nemovitost (dále jen „Plachta“), pokud je součástí objednaného Balíčků inzerce. 

 1. Jenbezrealitky.cz umožňuje následující způsoby dodání Plachty:
  1. osobní odběr v provozovně Jenbezrealitky.cz po předchozí domluvě
  2. zaslání na místo určené Objednatelem v Objednávce prostřednictvím dopravce.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 3. Je-li Jenbezrealitky.cz podle Smlouvy o inzerci povinna dodat Plachtu na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít Plachtu při dodání.
 4. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Jenbezrealitky.cz svou povinnost předat Plachtu Objednateli předáním prvnímu dopravci. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, splní Jenbezrealitky.cz svou povinnost předat mu Plachtu okamžikem, kdy Objednatel Plachtu získá do fyzického držení. 
 5. Jenbezrealitky.cz či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním Plachty předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Jenbezrealitky.cz či dopravce odmítnout Plachtu vydat. 
 6. Jenbezrealitky.cz je povinna dodat Plachtu Objednateli nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti Objednatele zaplatit Cenu inzerce. Jenbezrealitky.cz není povinna dodat Objednateli Plachtu, pokud její dodání Objednatel odmítne. 
 7. Ztráta nebo poškození Plachty, k nimž došlo po odeslání nebo osobnímu předání objednateli, nezbavují Objednatele povinnosti zaplatit Cenu inzerce, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Jenbezrealitky.cz. 

8. Vadné plnění služeb Balíčku inzerce

 1. Práva a povinnosti smluvních stran stanovena v tomto článku Obchodních podmínek se uplatní pouze pro tu část plnění Smlouvy o inzerci, která nespočívá v dodání Plachty a dalších propagačních materiálů. 
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). 
 3. Jenbezrealitky.cz je povinna plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné přijmout služby obsažené v objednaném Balíčku inzerce podle Smlouvy o inzerci a jejího účelu. 
 4. Pokud Jenbezrealitky.cz splní vadně, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 5. Jenbezrealitky.cz plní vadně, zejména:
  1. poskytne-li Balíček inzerce, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti
  2. neupozorní-li na vady, které Balíček inzerce má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují
  3. ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že Balíček inzerce nemá žádné vady
 6. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Jenbezrealitky.cz bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění Balíčku inzerce ze strany Jenbezrealitky.cz zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do dvou měsíců od momentu poskytnutí jednotlivých služeb obsažených v Balíčku inzerce. 
 7. Vytkl-li Objednatel vůči Jenbezrealitky.cz vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadně poskytnutou službu Balíčku inzerce přijímat. 
 8. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny inzerce. Nelze-li vadu odstranit a nelze li pro ni předmět řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy o inzerci, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny inzerce. 
 9. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu prokazatelné škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. 

9. Vadné plnění – Plachta a další propagační materiály

 1. Práva a povinnosti smluvních stran stanovena v tomto článku Obchodních podmínek se uplatní pouze pro tu část plnění Smlouvy o inzerci, která spočívá v dodání Plachty a dalších propagačních materiálů. 
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, kterým je dodání Plachty, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 
 3. Objednatel Plachtu podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech, zkontroluje neporušenost obalu Plachty. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Jenbezrealitky.cz či dopravci a je oprávněn takovou Plachtu nepřevzít. Porušením této povinnosti zanikají práva Objednatele z vadného plnění. 
 4. Jenbezrealitky.cz odpovídá Objednateli, že Plachta při převzetí nemá vady. Zejména Jenbezrealitky.cz odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel věc převzal: 
  1. má plnění vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Jenbezrealitky.cz nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu plnění a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se plnění hodí k účelu, který pro jeho použití Jenbezrealitky.cz uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,
  3. plnění odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud o ní Jenbezrealitky.cz již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že druhá strana by Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy o inzerci, má Objednatel právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z Ceny.
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy o inzerci, má Objednatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z Ceny inzerce.
 8. Objednatel je povinen vadu u Jenbezrealitky.cz uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Objednatel povinen ji u Jenbezrealitky.cz uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou měsíců po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Objednatel Jenbezrealitky.cz, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle odstavce 10.7.
 9. Uplatněním vady u Jenbezrealitky.cz se Objednatel nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu inzerce. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Objednatelem Spotřebitel.
 10. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže li Plachtu vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel nebo nahradit plnou škodu za nevrácený předmět plnění. Cenou se rozumí cena nové plachty v případě jejího nevrácení.
 11. Je-li na dodané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k Plachtě nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Plachtu použít, zavazuje se Jenbezrealitky.cz, že Plachta bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

10. Odstoupení od Smlouvy o inzerci

 1. Je-li s odstoupením od Smlouvy o inzerci spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je Jenbezrealitky.cz stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty. 
 2. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Jenbezrealitky.cz uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy o inzerci kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit. 
 3. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Objednatel dle odstavce 3.9. souhlasí s tím, aby s plněním podle Smlouvy o inzerci bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o inzerci. 
 4. Pro odstoupení od Smlouvy o inzerci může Spotřebitel využít formulář poskytnutý Jenbezrealitky.cz a odesláním na adresu elektronické pošty Jenbezrealitky.cz. 
 5. Po odstoupení od Smlouvy o inzerci Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy o inzerci, zašle nebo předá Jenbezrealitky.cz plnění, které od ní obdržel. Spotřebitel bere na vědomí, že náklady vrácení Plachty nese v plné míře Spotřebitel. Spotřebitel je povinen Plachtu vrátit čistou, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozenou. Je-li Plachta poškozena, je Jenbezrealitky.cz oprávněna nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Ceny inzerce.
 6. Do 14 dnů od oprávněného odstoupení vrátí Jenbezrealitky.cz Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijala, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Jenbezrealitky.cz není povinna peněžní prostředky vracet dříve, než jí Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Jenbezrealitky.cz odeslal. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty. 
 7. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, je povinen uhradit Jenbezrealitky.cz poměrnou část Ceny inzerce. 

11. Ostatní ujednání

 1. Jenbezrealitky.cz garantují Uživateli vrácení Ceny inzerce pro Inzeráty zveřejněné na Serveru (v rámci balíčku „All inclusive“) (dále jen „Garance vrácení ceny“) za následujících podmínek:
  1. Nejméně do 4 měsíců od aktivace konkrétního Inzerátu nezískal Uživatel žádnou zprávu a/nebo reakci na Inzerát; a
  2. V Inzerátu nebyl uveden přímý kontakt (GSM, e-mail, atp.) na Uživatele a/nebo jinou kontaktní osobu či jiný kontaktní údaj, který obchází komunikační prostředky jenbezrealitky.cz; a
  3. Veškeré informace v inzerátu dodané objednatelem jsou pravdivé
  4. Nabízená cena nemovitosti celý nabízený čas nepřesahuje průměrnou obvyklou cenu v dané lokalitě, v daném čase a obdobných nemovitostí max. o 1,2 násobek t.j. o 20%.
 2. Jenbezrealitky.cz si vyhrazují každý jednotlivý případ uplatnění práva Garance vrácení ceny posoudit jednotlivě.

12. Závěrečná ujednání

 1. Jenbezrealitky.cz se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zásadami zpracování osobních údajů. 
 2. Tyto Obchodní podmínky a Obecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci. 
 3. Smlouvu o inzerci lze měnit jen písemnými po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami. 
 4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o inzerci ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2020.

 1. Kontaktní údaje Jenbezrealitky.cz: 

Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Jenbezrealitky s.r.o., Staroměstské náměstí, Kaprova42/14, 110 00 Praha 1

Adresa elektronické pošty: info@jenbezrealitky.cz

Telefon: +420 123456789

Compare listings

Compare