Čekejte, načítám obsah...

Smluvní podmínky o zajištění právních služeb případně dalších

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě:

Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Jenbezrealitky.cz, jejímž předmětem je zakoupení služby „Nájem“, tedy balíčku ready-made nájemní smlouvy, zpracované online, v souladu s občanským zákoníkem, ale nikoliv na míru anebo s konzultací s advokátem anebo jiné služby uvedené v sekci „Služby“. Zde jsou uvedené další služby (fotografování, atp. blíže specifikované na webu jenbezrealitky.cz (dále jen „Další služby“ anebo též jako „Smlouva“).

 1. Specifikace termínů ve smlouvě:
 • Balíček právních služeb má význam pro rozsah zpracování právních služeb
 • Cena právních služeb – cena Balíčku právních služeb uvedená v Ceníku na Serveru
 • Další služby – přidružené služby zvolené uživatelem
 • Informace o právních službách detailní popis právních služeb více viz níže
 • Kontrola uživatele – znamená právo Uživatele zajistit kontrolu údajů jiného Uživatele s jeho výslovným souhlasem
 • Obecné obchodní podmínky – obecné obchodní podmínky Jenbezrealitky.cz, které upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Jenbezrealitky.cz a Uživatelem související zejména se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu
 • Objednatel – uživatel, který provádí Objednávku právních anebo dalších služeb nebo uzavřel Smlouvu o zajištění právních služeb, Objednatelem se rozumí také Spotřebitel
 • Osobní údaje – jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů)
 • Registrace – proces vedoucí k založení Uživatelského účtu (blíže viz Obecné obchodní podmínky)
 • Server – internetový server Jenbezrealitky.cz dostupný na internetové adrese https://www.jenbezrealitky.cz
 • Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Jenbezrealitky.cz
 • Uživatel – osoba, která má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet
 • Uživatelský účet – součást Serveru, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla
 • Sprostředkovatel – server jenbezrealitky.cz, který zajišťuje pro objednávatele právní servis u konkrétního advokáta
 • Vybraný advokát – advokát, se kterým Jenbezrealitky.cz uzavřela na základě Smlouvy o zajištění právních služeb Smlouvu o poskytování právních služeb

2. Předmět Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Smlouvou o zajištění právních služeb se Jenbezrealitky.cz zavazuje uzavřít s Vybraným advokátem ve prospěch Objednatele smlouvu o poskytnutí právních služeb, jejímž předmětem bude poskytnutí právních služeb v rozsahu Balíčku právních služeb dle výběru Objednatele a dle Ceníku právních služeb.
 2. Balíčkem právních služeb se rozumí soubor právních služeb zejména v oblasti koupě, prodeje a nájmu nemovitých věcí.
 3. Cena právních služeb zahrnuje cenu právních služeb v rozsahu vybraného Balíčku právních služeb a odměnu Jenbezrealitky.cz za zajištění těchto právních služeb.

3. Uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Objednání Balíčku právních služeb provede Objednatel následujícím způsobem:
  1. Krok 1: Poptávku Balíčku právních služeb sdělí Objednatel prostřednictvím adresy elektronické pošty info@jenbezrealitky.cz, telefonicky na čísle +420 12346789  (dále jen „Poptávka“).
  2. Krok 2: Na základě Poptávky zašle Jenbezrealitky.cz Objednateli informace o dostupných Balíčcích právních služeb včetně Cen právních služeb, tyto Obchodní podmínky a Obecné obchodní podmínky.
  3. Krok 3: Objednatel na základě nabídky provede prostřednictvím adresy elektronické pošty info@jenbezrealitky.cz, nebo telefonicky na čísle +420 123456789 závaznou objednávku Balíčku právních služeb dle vlastního výběru („Objednávka právních služeb“).
 2. Jenbezrealitky.cz neprodleně po obdržení Objednávky právních služeb toto obdržení Objednateli. Zároveň s potvrzením Objednávky právních služeb obdrží Objednatel údaje potřebné k provedení platby Ceny právních služeb.
 3. Objednávku právních služeb může Objednatel provést také osobně, nebo písemně.
 4. Smlouva o zajištění právních služeb je uzavřena a právně platná až zaplacením Ceny právních služeb.
 5. Objednatel podle těchto Obchodních podmínek se považuje za Uživatele a vztahují se na něj Obecné obchodní podmínky.

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Strana Jenbezrealitky.cz je povinna uzavřít Smlouvu o poskytnutí právních služeb s advokátem do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb. Ve stejné lhůtě je Jenbezrealitky.cz povinna sdělit Objednateli identifikační a kontaktní údaje Vybraného advokáta (dále jen „Sdělení“).
 2. Během 3 pracovních dnů od Sdělení bude Objednatel kontaktován Vybraným advokátem, který jej požádá o relevantní informace, které jsou nutné k plnění Smlouvy o poskytování právních služeb.
 3. Objednatel nabývá právo přímého jednání s vybraným advokátem. Rovněž objednatel přebírá veškerou odpovědnost z vadného plnění, a to okamžikem doručení Sdělení.
 4. Za vadu plnění Vybraného advokáta Objednateli se nepovažuje, pokud toto plnění nebude obsahovat údaje, které Objednatel nedodal, ačkoliv o ně byl požádán Vybraným advokátem.
 5. Jenbezrealitky.cz neodpovídá za splnění Smlouvy o poskytování právních služeb Vybraným advokátem, ani za škodu způsobenou advokátem při poskytování právních služeb. Veškeré nároky vyplývající ze Smlouvy o poskytování právních služeb nebo jejího porušení je Objednatel oprávněn uplatňovat přímo u Vybraného advokáta.
 6. Práva vyplývající z neposkytnutí plnění řádně a včas a práva z vadného plnění uplatněná Objednatelem vůči Vybranému advokátovi se považují za práva uplatněná Jenbezrealitky.cz.
 7. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva vyplývajících z neposkytnutí plnění řádně a včas a práva z vadného plnění Smlouvy o poskytnutí právních služeb vůči Advokátovi prostřednictvím Jenbezrealitky.cz.
 8. Odstoupí-li Objednatel oprávněně od Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi Jenbezrealitky.cz a Vybraným advokátem, je oprávněn požadovat po Jenbezrealitky.cz vrácení Ceny právních služeb.
 9. Objednatel může dodatečně objednat u Jenbezrealitky.cz rozšíření objednaného Balíčku právních služeb prostřednictvím emailu, nebo telefonicky.

5. Platební podmínky

 1. Informace o Balíčcích právních služeb a/nebo Dalších službách včetně jejich cen jsou uvedeny v Informacích o právních službách. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.
 3. Cenu může Objednatel uhradit Jenbezrealitky.cz následujícími způsoby:
  1. skrze internetové bankovnictví
  2. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány
  3. bankovním převodem
  4. složenkou
 4. Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky právních služeb přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny právních služeb povinen tyto údaje uvést.
 5. Závazek Objednatele uhradit Cenu právních služeb je splněn okamžikem připsání Ceny právních služeb na účet Jenbezrealitky.cz.
 6. Jenbezrealitky.cz vystaví Objednateli daňový doklad – fakturu.

6. Vadné plnění Smlouvy

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění Smlouvy o zajištění právních služeb a/nebo Smlouvy se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 2. Vadné plnění je když:
  1. poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;
  2. neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují;
  3. ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady.
 3. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy o zajištění právních služeb jde k tíži Objednatele.
 4. Vadu lze vytknout do třiceti dnů od převzetí předmětu plnění.
 5. Vytkl-li Objednatel vůči Jenbezrealitky.cz vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadný předmět plnění užívat.
 6. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny právních služeb. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy o zajištění právních služeb, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny právních služeb.

7. Odstoupení od Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Je-li s odstoupením od Smlouvy o zajištění právních služeb spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je Jenbezrealitky.cz stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty.
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy o zajištění právních služeb, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Spotřebitel výslovně souhlasí, aby s plněním podle Smlouvy o zajištění právních služeb bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb.
 3. Odstoupení lze provést na adresu elektronické pošty Jenbezrealitky.cz
 4. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Jenbezrealitky.cz Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijala, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.
 5. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy o zajištění právních služeb, jejíž plnění již začalo, je povinen uhradit Jenbezrealitky.cz cenu již realizovaných právních služeb. V případě, kdy je poskytnutí Služby spojeno s řádným a včasným poskytnutím nezbytně vyžadovatelné součinnosti Spotřebitele (např. s účastí Spotřebitele na smluveném termínu) a kdy Spotřebitel neposkytne Jenbezrealitky.cz řádně a včas veškerou nezbytně vyžadovatelnou součinnost anebo nezruší termín schůzky za účelem poskytnutí objednané Další služby ve lhůtě alespoň 24 hodin před sjednaným termínem, vzniká nárok Jenbezrealitky.cz na úhradu 100 % sjednané Ceny.

8. Další služby prostřednictvím serveru Jenbezrealitky.cz

 1. Objednání Dalších služeb provede Objednatel následujícím způsobem:

Krok 1: Poptávku Dalších služeb sdělí Objednatel Jenbezrealitky.cz prostřednictvím centra služeb uvedeného na Serveru, kde je uvedena nabídka Dalších služeb, včetně ceny, podmínek a trvání poskytování Dalších služeb (dále jen „Cena“), která je dostupná a zveřejněná na Serveru v podsložce Služby (dále jen „Ceník“).

Krok 2: Objednatel uhradí Cenu jedním z dostupných prostředků zveřejněných na Serveru, to je buď bezhotovostním převodem, online platební anebo kreditní kartou, poštovní složenkou. Smlouva je uzavřena zaplacením Ceny.

Krok 3: Bezprostředně po uzavření příslušné Smlouvy zpřístupní Jenbezrealitky.cz data k objednávce řešiteli služby podle typu služby. Následně bude informován Objednatel služby.

 1. Objednatel bere na vědomí, že:
  1. Na základě Smlouvy zakoupí ready-made nájemní smlouvu, která obsahuje podstatné náležitosti stanovené občanským zákoníkem pro nájemní smlouvy, a další práva a povinnosti, směřující k ochraně práv a zájmů pronajímatele; a že tuto nájemní smlouvu a/nebo jakoukoliv její část může Objednatel dále jakkoliv upravit, rozpracovat, dopracovat, zkrátit, a/nebo smazat;
  2. předmětem Smlouvy není jakákoliv konzultace nebo služba Advokáta, nebude-li Objednatelem a Jenbezrealitky.cz sjednáno výslovně jinak;
  3. Jenbezrealitky.cz nenese žádnou odpovědnost za Další služby, resp. nájemní smlouvu a vady, které mohou Objednateli vzniknout jejím uzavřením a/nebo upravením či jinou obdobnou manipulací,
  4. v případě zakoupení příslušné Další služby, konkrétně pak Kontroly uživatele, má možnost provést Kontrolu uživatele pod podmínkou, že Uživatel předem vyslovil souhlas s provedením (své) Kontroly a Uživatel uhradil za Kontrolu uživatele cenu uvedenou v Ceníku na Serveru.
 2. Uživatel, jenž souhlasil se svou Kontroly osoby bere na vědomí, že jakýkoliv údaj zjištěný v průběhu Kontroly osoby, bude dostupný druhému Uživateli, jenž si Kontrolu osoby řádně objednal a zaplatil, pouze v obecné rovině, tzn., že Uživatel nebude mít konkrétní informace k případné exekuci, insolvenci, atp. druhého Uživatele, jehož se Kontrola osoby týkala.

9. Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Jenbezrealitky.cz se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Tyto Obchodní podmínky a Obecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zajištění právních služeb.
 3. Smlouvu o zajištění právních služeb lze měnit jen písemnými po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
 4. Ustanovení § 2435, § 2436, § 2443 a ustanovení § 2455 až § 2470 občanského zákoníku se nepoužijí.
 5. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o zajištění právních služeb ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020
 7. Kontaktní údaje:

Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Jenbezrealitky s.r.o., se sídlem Staroměstské náměstí, Kaprova42/14, 110 00 Praha 1

Adresa elektronické pošty: info@jenbezrealitky.cz

Telefon: +420 123 456 789

Compare listings

Compare