Čekejte, načítám obsah...

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Progressive Business, s.r.o., se sídlem Staroměstské náměstí, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „Progressive Business“) provozovatel internetového serveru realitysvepomocne.cz, dostupného na internetové adrese https://www.realitysvepomocne.cz (dále jen „webové stránky“) prohlašuje, že Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR.

Pro lepší specifikaci těchto zásad je potřeba popsat význam následujících termínů:

Osobními údaji jsou jakékoli data, informace a znaky, které identifikují a odlišují kteréhokoli člověka. Jedná se např. o jméno, příjmení, datum narození, věk, pohlaví, adresu, telefon, e-mail, osobní stav a občanství.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání neelektronické, nebo elektronické na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování, zrušení, mazání a likvidace.

Správcem se rozumí osoba, která určuje účely, způsoby, metodiku a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba, interní, nebo externí subjekt, která zpracovává osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny.

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také pod zkratkou GDPR. Dále jen GDPR, nebo Nařízení.

Profesionálové v oblasti realit, finančního servisu a dalších oblastí poskytovaných klientům realitního servisu – Osoba, podnikající v některé z těchto oblastí

 1. Správce

Společnost Progressive Business s.r.o. je správcem osobních údajů ve vztahu ke všem službám poskytovaným prostřednictvím webových stránek realitysvepomocne.cz. V některých službách uvedených v čl. 7., v postavení zpracovatele.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo výkonem Vašich práv podle Nařízení se můžete obracet na kontaktní e-mailovou adresu info@realitysvepomocne.cz

 1. Zpracovávané osobní údaje

Společnost Progressive Business s.r.o. zpracovává tyto data a skupiny dat:

Osobní údaje Důvod a účel zpracování
Jméno, příjmení plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely
Adresa plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely
Datum narození plnění smluvního závazku,
Číslo účtu plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely
IP adresa zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření
E-mail plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely
Telefon plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
Hlasový záznam telefonních hovorů zpracování na základě souhlasu, zlepšení kvality poskytovaných služeb
Podoba (fotografie) zveřejnění v profilu na webových stránkách – zpracování na základě souhlasu
Národnost zveřejnění v profilu na webových stránkách – zpracování na základě souhlasu
Zaměstnání zveřejnění v profilu na webových stránkách – zpracování na základě souhlasu
Počet členů domácnosti zveřejnění v profilu na webových stránkách – zpracování na základě souhlasu
Domácí zvířata zveřejnění v profilu na webových stránkách – zpracování na základě souhlasu
Kuřák / nekuřák zveřejnění v profilu na webových stránkách – zpracování na základě souhlasu
Vzdělání zveřejnění v profilu na webových stránkách – zpracování na základě souhlasu

Dále správce eviduje veřejně dostupné digitální místa, kde lze veřejně ověřit příslušnost konkrétní osoby žádající o registraci s cílem stát se uživatelem, zda-li se nejedná o veřejně prokazatelně evidovaného profesionálního realitního makléře, finančního poradce a další profesionály, kterých evidence vyžaduje individuální odsouhlasení ze strany serveru.

 1. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány z těchto důvodů:

 • plnění smluvního vztahu,
 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (především zvýšení bezpečnosti uživatelských účtů, ověření identity uživatele a předcházení podvodům),
 • zlepšení kvality poskytovaných služeb (hovory na zákaznickou linku s vaším souhlasem za tímto účelem monitorujeme),
 • provádění analýz a měření (v anonymizované podobě sbíráme statistická data např. o počtu zhlédnutí jednotlivých inzerátů, celkové návštěvnosti stránek, času stráveném na stránkách a zařízeních, prostřednictvím kterých jsou webové stránky prohlíženy),
 • zasílání obchodních sdělení (v souladu s platnou legislativou Vám na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce mohou být zasílána obchodní sdělení, z jejichž odběru se můžete kdykoliv odhlásit),
 • účetní a daňové účely (máme zákonnou povinnost archivovat veškeré faktury a další doklady po stanovenou dobu)
 • zveřejnění doplňujících informací v profilu na webových stránkách (Premium uživatelé webových stránek mohou ve svém profilu vyplnit doplňující informace a dát společnosti Progressive Business s.r.o. souhlas k jejich zpracování).
 • Ochrana klientů (před obtěžováním nevyžádanými kontakty jiných profesionálů v oblasti realit, finančního poradenství a dalších oblastí).
 • Poskytování výhod stálým klientům (různým klientům podle objemu spolupráce může server poskytovat různé výhody nad rámec veřejné nabídky)
 • Následující servis předchozím klientům (poskytování servisu bezpečnostního sledování nedotknutelnosti zápisu na Katastru nemovitosti s předchozím souhlasem klienta).
 1. Doba uchování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu poskytování příslušné služby (tj. po dobu plnění smlouvy) a pět let po jejím skončení. Dále po dobu, po kterou je společnost Progressive Business s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou byl ke zpracování udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování:

 • Data z plnění smluvního závazku – po dobu plnění smlouvy a po 5 let po jejím splnění,
 • Data pro zlepšení kvality poskytovaných služeb – max. 1 rok
 • Data z provádění analýz a měření – max. 1 rok
 • Data ze zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb – max. 5 let,
 • Data ze zasílání obchodních sdělení – max. 2 roky po udělení souhlasu,
 • Data pro účetní účely – 5 let od konce účetního období, ve kterém bylo poskytnuto plnění,
 • Data pro daňové účely – 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém bylo poskytnuto plnění,
 • Data pro zveřejnění doplňujících údajů v profilu na základě souhlasu – max. 5 let
 • Správce rovněž eviduje a uchovává kontaktní údaje poskytnuté uživatelem, který zamlčel, že je profesionálem v oblasti realit, nebo finančního poradenství a dalších oblastí servisu v oblasti realit. Tyto údaje může uživatel požádat správce o vymazání. Správce si následně ponechá pouze neosobní data pro případnou budoucí identifikaci podvodného uživatele, že se jedná o profesionála v oblasti realit. Tyto data správce uchovává po dobu 5 let od data získání od uživatele s podvodnou registraci.

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Progressive Business s.r.o. a v míře nezbytné pro účely zpracování také dalším příjemcům poskytujícím skrze realitysvepomocne.cz servis uživatelům. Konkrétně:

 • IT specialisté zajišťující provoz webových stránek realitysvepomocne.cz, marketingové analýzy a e-mailing,
 • poskytovatelé platebních služeb,
 • obchodní partneři zajišťující realizaci jednotlivých služeb (např. fotografové, advokáti, zpracovatelé energetických štítků apod.),
 • dopravci (zejména v případě dodání objednané plachty na nemovitost),
 • uživatelů, které skrze naše služby hledáte a se kterými následně komunikujete přes zprávy, emaily apod. Poptávající hledá nabízejícího, nabízející hledá poptávajícího ( v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, vyplněné Doplňující informace).

 1. Práva subjektů údajů

Při zpracováním Vašich osobních údajů společností Progressive Business s.r.o. jako správcem (dále jen „Správce“) máte možnost:

Požadovat přístup ke svým osobním údajům: na základě Vaší žádosti požádat informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 1. a) účely zpracování;
 2. b) kategorie dotčených osobních údajů;
 3. c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 4. d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. e) můžete požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejichzpracování a nebo vznéstnámitku proti tomuto zpracování;
 6. f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Správce nezískal od Vás;

Můžete kdykoli požadovat opravu svých osobních údajů. Můžete požádat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále můžete požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Můžete kdykoli požadovat o výmaz svých osobních údajů. Můžete požádat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
 4. d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 6. f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
 3. c) pokud Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Můžete rovněž vznést námitku. Konkrétně námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

– zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Možnost podat stížnost u dozorového úřadu, v případě, že se nedohodnete se správcem osobních údajů a to u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

Při realizaci Vašich práv se obracejte na e-mail info@realitysvepomocne.cz na telefonní číslo: +420 123456789, nebo dopisem na adresu sídla společnosti.

 1. Informace o zpracování osobních údajů podle jednotlivých služeb

Na těchto místech jsou uživatelem vkládaná osobní data odkud je následně správce spravuje:

Registrace účtu

Nájemní smlouva online

Právní služby

Energetický štítek

Focení nemovitosti

Inzerce

Nájem

U jednotlivých služeb může být společnost Progressive Business s.r.o. jak v pozici správce tak i zpracovatelem osobních údajů, u některých pouze správcem a zpracovatelem je třetí strana, která má smlouvu o spolupráci se správcem.

 1. Cookies
 1. Společnost Progressive Business s.r.o., se sídlem Staroměstské náměstí, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „Progressive Business s.r.o.“) (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel této webové stránky, využívá na těchto webových stránkách soubory cookie za následujícím účelem:
  1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  2. fungování webových stránek;
  3. cílení reklamy a marketingu a jejich zobrazování uživatelům, kteří s tím vyjádří souhlas.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Tento režim je možno nastavit v každém prohlížeči. Rovněž je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@realitysvepomocne.cz. Námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě pro vás zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudoanonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.
 6. Cookies pro cílení reklamy (marketingové cookies) jsou zpracovávány na základě vašeho vědomého souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 1. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Google Inc., Facebook, Seznam.cz, a externí dodavatelé IT služeb

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Užíváme tyto cookies:

 • Okamžité cookies – uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu

Umožňují vám pohybovat se na webových stránkách a využívat všechny jejich funkce.

 • Funkční cookies

Zaznamenávají informace o volbách, které jste provedli.

 • Analytické cookies

Pomáhají zlepšit výkon webových stránek.

 • Google Analytics
 • Marketingové cookies

Používají se pro zobrazování relevantních a personalizovaných reklamních nabídek na sociálních sítích.

9. Sběr provozních a jiných dat

 Společnost Progressive Business s.r.o. nad rámec výše popsaných osobních údajů dále shromažďuje a zpracovává rovněž další údaje, na základě kterých není možné uživatele webové stránky a/nebo aplikace (ať už registrované a/nebo neregistrované) jakkoliv identifikovat (dále jen „ostatní data“).

Tato ostatní data slouží k zasílání notifikací na dané zařízení a usnadňují opravy chyb v kódu aplikace a/nebo webové stránky. Jedná se zejména o:

 • ID zařízení (UDID)
 • FCM token
 • datum a čas prvního přístupu
 • datum a čas posledního přihlášení
 • platforma (Android/iOS)
 • model zařízení
 • verze mobilní aplikace.

Dále sbíráme rovněž analytická data a informace o používání aplikace / webové stránky. Zde se jedná zejména o údaje:

 • vztahující se k četnosti navštívené určitá sekce,
 • počtu „kliknutí“ na určité tlačítko webové stránky / aplikace.

Tato data jsou od počátku anonymní, slouží čistě k identifikaci potencionálních problémů a chyb v aplikaci (webové stránce) a jejímu zdokonalení pro pohodlnější a plynulejší uživatelské ovládání.

Všechna tato ostatní data uchováváme po dobu neurčitou. Uživatel nemá možnost si tato data prohlédnout, ani nemá možnost tato data smazat. Pokud uživatel aplikaci odinstaluje a opět nainstaluje, jsou vygenerovány nové údaje.

Compare listings

Compare