Čekejte, načítám obsah...

Všeobecné obchodní podmínky

Obecné smluvní podmínky – web Realitysvepomocne.cz

Úvod

 1. Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Progressive Business, s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, Praha 110 00, IČ: 10747559 (dále jen „Realitysvepomocne.cz“) a Uživatelem nabízejícím a/nebo Uživatelem poptávajícím, související zejména se založením, provozováním a užíváním uživatelského účtu na webu Realitysvepomocne.cz.
 2. Progressive Business, s.r.o. je provozovatelem a správcem serveru Realitysvepomocne.cz, který je dostupný na internetové adrese https://www.Realitysvepomocne.cz (dále jen „Server“).
 3. Obchodní podmínky jsou přesněji specifikované terminologii:
  • Realitysvepomocne.cz má význam v ustanovení čl. 1 odst. 1
  • Ceník – ceny služeb poskytované uživatelům na základě objednávky služeb v souladu s obchodními podmínkami.
  • Osobní údaje jsou údaje poskytované uživatelem ve svobodné vůli a jsou zpracované podle Zásad zpracování osobních údajů.
  • Osobní údaje k Uživatelskému účtu slouží konkrétnímu zájemci k přihlášení do jeho vlastní interní sekce na serveru.
  • Přístupové údaje slouží konkrétnímu zájemci k přihlášení do jeho vlastní zabezpečené interní sekce resp. uživatelského účtu na serveru.
  • Plnění služeb – je plnění veškerých služeb směrem k uživatelům nabízejícím a uživatelům poptávajícím v souladu se sjednanými obchodními podmínkami a v rozsahu objednaných služeb.
  • Realitní makléř osoba podnikající, nebo zaměstnaná v zprostředkování prodeje, nebo pronájmu nemovitosti. Blíže viz dále.
  • Finanční poradce osoba podnikající, nebo zaměstnaná v zprostředkování finančního servisu. Více viz dále.
  • Registrace – je zaevidování osoby a vytvoření uživatelského účtu.
  • Server – je myšlen web fungující na internetové adrese https://www.Realitysvepomocne.cz
  • Služby veškeré plnění dle sjednané a aktivované smlouvy. Více viz dále.
  • Smlouva veškeré pravidla, detaily, body a nastavení vzájemného fungování mezi zájemcem a poskytovatelem služeb
  • Spotřebitel – každá fyzická osoba s registrací, se založeným účtem a využívající smluvně služeb serveru
  • Uživatelský účet – je uživatelský a funkční prostor serveru zpřístupněn za VOP uživateli. Je vytvořen registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů.
  • Platební brána – systém poskytující realizaci platebního styku mezi spotřebitelem a serverem
  • Poskytovatel platební brány – společnost zajišťující bezproblémový a plně hodnotný systém platební brány
  • Mailing servis – automatický, poloautomatický a manuální systém mailové komunikace ze strany serveru směrem ke spotřebiteli v souladu s VOP zajišťovaný externím dodavatelem email služeb.

2. Poskytované služby

 1. Realitysvepomocne.cz je server nabízející za předem stanovených a vzájemně odsouhlasených podmínek následující služby:
  1. Inzerce nemovitostí v rozsahu prodeje i pronájmu
  2. Zprostředkování komunikace mezi nabízející a poptávající stranou
  3. Zajištění právních služeb přímo i prostřednictvím třetích stran
  4. Zajištění dalších přídavných služeb přímo i prostřednictvím třetích stran
 2. Pokud mezi Uživatelem a Serverem vznikne smluvní vztah, resp. objednání služeb, řídí se realizace těchto služeb v souladu se VOP, sjednaným ceníkem a sjednanými podmínkami inzerce a sjednanými podmínkami právního servisu a dalšího servisu.

3. Uživatelský účet

 1. Zájemce o servis služeb ze strany Realitysvepomocne.cz si zakládá uživatelský účet umožňující objednávat a přijímat servis serveru.
 2. Uživatel při registraci účtu vyplní povinné registrační údaje: jméno, příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a přístupové údaje. Současně musí Uživatel vyjádřit souhlas s VOP – Obchodními podmínkami, souhlas s informacemi o zpracování Osobních údajů a prohlásit, že není Realitním makléřem ani Finančním poradcem. Registraci lze provést i prostřednictvím sociálních sítí FB a dalších.
 3. Kontaktní údaje vyplněné Uživatelem při Registraci budou zveřejněny na Serveru jen se souhlasem Uživatele.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji jménem a heslem tzv. Přístupové údaje.
 5. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přístupové údaje třetím osobám. V případě, že Uživatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese plnou faktickou i právní, nebo finanční odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu nebo za zneužití svých přístupových údajů.
 6. Uživatel akceptuje, že uživatelský účet může být dostupný omezeně v případě občasné plánované údržby hardwaru nebo softwaru.
 7. Uživatel se zavazuje ve svém účtu nezveřejňovat žádné nabídky a údaje, jejichž obsah by byl v rozporu s právním řádem České republiky. Uživatel bere na vědomí, že nebude server činit zodpovědný za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných uživatelem prostřednictvím serveru. V případě vědomých i nevědomých nepravdivých, klamavých, nebo legislativně postižitelných údajů dodaných zájemcem je zájemce v plné míře a pouze a jenom zájemce odpovědný právně a finančně za vzniklé škody vůči třetím stranám v plném rozsahu.
 8. Veškeré údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu jsou považované serverem za pravdivé a správné. Veškerou a plnou právní i finanční odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého vědomého i nevědomého uvedení údajů nese v plném rozsahu pouze a jenom Uživatel.
 9. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Uživatel povinen je neprodleně tyto údaje zaevidovat ve svém účtu na serveru. Případně tyto údaje rovněž neprodleně oznámit emailem provozovateli serveru. Případné nenahlášení takové změny a následné důsledky z toho plynoucí jsou plně právně a ekonomicky na vrub uživatele v plném rozsahu bez výjimky.
 10. Server si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění veškerých údajů a informací zadávaných Uživateli na Server nebo tyto údaje odstranit, pokud:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
  3. jedná se o nabídku Realitního makléře v rámci realitní činnosti, nebo má Realitysvepomocne.cz důvodné podezření, že se jedná o nabídku Realitního makléře
  4. svým obsahem odporují oprávněným zájmům realitysvepomocne.cz
 11. Server si rovněž vyhrazuje právo zrušit bez náhrady s okamžitou platnosti registraci poptávajícímu zájemci v případě, že má důvodné podezření, že se jedná o realitního makléře, nebo finančního poradce.
 12. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého uživatelského účtu písemně na adrese elektronické pošty info@realitysvepomocne.cz.
 13. Server je oprávněn zrušit uživatelský účet bez náhrady v případě, že Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Zvláštních obchodních podmínek. Server v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za případné jakékoli škody vzniklé uživateli, nebo třetím stranám vzniklé zrušením účtu, resp. nabídek uživatele.

4. Poptávající zájemce o nemovitost

 1. Poptávající uživatel si registruje Uživatelský účet, prohlásí, že není Realitním makléřem a uhradí požadované plnění.
 2. Poptávající uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
  1. platnost Poptávajícího uživatelského účtu se sjednává na dobu specifikovanou v ceníku, obvykle 2 měsíce.
  2. Osobní údaje k Poptávajícímu uživatelskému účtu nebudou veřejně dostupné a budou zpřístupněny pouze osobě, se kterou bude poptávající uživatel na Serveru komunikovat;
  3. v případě že bude nabízející klient požadovat kontrolu spolehlivosti poptávajícího a v případě nalezení jakéhokoli záznamu, bude tento údaj dostupný druhému Uživateli pouze v obecné rovině, tzn., že nabízející uživatel nebude mít konkrétní informace k případné exekuci, insolvenci, atp. poptávajícího uživatele, jehož se Kontrola osoby týkala.

5. Klauzule o realitních makléřích

 1. Realitním makléřem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost (dále jen „Realitní makléř“). Za výdělečnou realitní činnost se pro účely těchto Obchodních podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor. Za Realitního makléře se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním makléřem a osoby uvedené na webových stránkách příslušných Realitních makléřů s tím, že je na Uživateli, aby prokázal, že Realitním makléřem není. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést Objednávku jakékoliv Služby za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Realitního makléře dle předchozí definice.
 2. Realitní makléř není oprávněn provést registraci uživatelského účtu ani zasílat dalším uživatelům prostřednictvím Serveru reklamní sdělení či jakékoliv nabídky obchodní nebo podnikatelské povahy. Toto ustanovení se nevztahuje na Realitní makléře jednající mimo rámec své realitní činnosti.
 3. V případě, že Realitní makléř poruší zákaz dle ustanovení bodu 5. odst. bodu č.2 těchto Obchodních podmínek, vznikne serveru Realitysvepomocne.cz vůči němu právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody vzniklou serveru Realitysvepomocne.cz.
 4. Realitysvepomocne.cz je oprávněn zrušit uživatelský účet Realitního makléře, jeho Objednávky odmítnout. Jeho zprávy nedoručovat dalším uživatelům, a to bez náhrady. O této skutečnosti není server povinen realitního makléře jakkoli informovat.
 5. Ustanovení o Realitních makléřích se nevztahují na právnické nebo fyzické osoby, které si se serverem realitysvepomocne.cz sjednali separátní, parciální, nebo globální výjimku.

6. Klauzule o finančních poradcích

 1. Finančním poradcem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která vykonává výdělečnou finančně poradenskou činnost (dále jen „Finanční poradce“). Za výdělečnou finančně poradenskou činnost se pro účely těchto Obchodních podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající v jakékoli finančně poradenské činnosti.
 2. Finanční poradce není oprávněn provést registraci uživatelského účtu ani zasílat dalším uživatelům prostřednictvím Serveru reklamní sdělení či jakékoliv nabídky obchodní nebo podnikatelské povahy. Toto ustanovení se nevztahuje na finanční poradce jednající mimo rámec své finančně poradenské činnosti.
 3. V případě, že finanční poradce poruší zákaz dle ustanovení bodu 6. odst. bodu č.2 těchto Obchodních podmínek, vznikne serveru Realitysvepomocne.cz vůči němu právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody vzniklou serveru Realitysvepomocne.cz.
 4. Realitysvepomocne.cz je oprávněna zrušit uživatelský účet Finančního poradce, jeho Objednávky odmítnout. Jeho zprávy nedoručovat dalším uživatelům, a to bez náhrady. O této skutečnosti není server povinen finančního poradce jakkoli informovat.
 5. Ustanovení o Finančních poradcích se nevztahují na právnické nebo fyzické osoby, které si se serverem Realitysvepomocne.cz sjednali separátní, parciální, nebo globální výjimku.

7. Elektronická a další komunikace

 1. Server si vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy zasílané registrovaným uživatelům serveru.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že jsou zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Uživateli a Uživateli a jinými návštěvníky Serveru. Tyto jsou archivovány po dobu 2 let, případně do skončení soudního sporu nebo sporu před rozhodčím orgánem nebo do skončení řízení před orgánem veřejné moci v souvislosti s touto komunikaci.

8. Zasílání obchodních sdělení

 1. Registrovanému uživateli může být ze strany serveru zasílána elektronická pošta jako informace o výsledcích objednaných služeb, aktuality, obchodní sdělení související se službami, zbožím v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů. Uživateli je umožněno se z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit, a to písemně/emailem na adrese sídla serveru nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení.
 2. Vyjádří-li s tím uživatel při registraci souhlas, mohou být uživateli zasílána obchodní sdělení obchodních partnerů společností serveru. Tento souhlas lze kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla společnosti nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení
 3. Návštěvou Serveru souhlasí návštěvník a uživatel s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti jeho počítače či obdobného zařízení. Uživatel může tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Uživatelem a serverem Realitysvepomocne.cz a nedílnou součástí Smluv.
 2. Veškeré právní vztahy mezi serverem a uživatelem včetně právních vztahů ze Smluv se řídí českým právem.
 3. Dojde-li ohledně smluvního vztahu mezi Uživatelem a/nebo Premium uživatelem a realitysvepomocne.cz ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 4. Všechny spory vznikající ze Smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu.
 5. Uživatel bere na vědomí, že server realitysvepomocne.cz je pouze a jen inzertní a propagační prostor pro jednotlivé subjekty. Server realitysvepomocne.cz nenese sebemenší odpovědnost za jakékoli vzniklé škody jakémukoli subjektu využívajícímu služby realitysvepomocne.cz vzniklé z nedokonalého, nebo nepravdivého zadání dat, případně jakéhokoli jiného postupu a přístupu uživatele v souvislosti se svou, nebo jakoukoli jinou zakázkou, subjektem, registraci a podobně. Server realitysvepomocne.cz nemůže být brán k odpovědnosti ani k náhradě škody vůči uživatelům v jakékoli souvislosti a každý uživatel tuto skutečnost bere plně na vědomí.
 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2020
 7. Kontaktní údaje Realitysvepomocne.cz:

Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Progressive Business, s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 110 00 (dále jen „Realitysvepomocne.cz“)

Adresa elektronické pošty: info@realitysvepomocne.cz

Compare listings

Compare